Supersnel van je ongedierte af

Overal in Nederland

Particulier en zakelijk

Algemene Voorwaarden Advanza Direct


Artikel 1: Definities:

 • Advanza Direct: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advanza Direct B.V., kamer van koophandel inschrijvingsnummer 62910353;
 • Partner(s): Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij Advanza Direct hebben aangesloten en Leads via Advanza Direct wensen te ontvangen. Onder het begrip Partners vallen ook de wederverkopers (de Resellers);
 • Aanvrager(s): natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de Partners van Advanza Direct en welke doorverbonden wenst te worden met één van de Partners van Advanza Direct in een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector;
 • Lead: alle verzoeken van Aanvragers die Advanza Direct ontvangt en die Advanza Direct telefonisch doorverbind naar relevante Partners;
 • Reseller(s): natuurlijke- of rechtspersonen die Leads aankopen met het doel deze door te verkopen;
 • Exclusieve Lead: alle verzoeken van Aanvragers die Advanza Direct B.V. ontvangt en die Advanza Direct B.V. doorstuurt naar maximaal één Partner;
 • Verwerker: natuurlijke- of rechtspersonen die/dat ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria dwordt aangewezen;

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Advanza Direct en Partners. Advanza Direct accepteert geen algemene voorwaarden van haar Partners tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2: Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.3: Niet alleen Advanza Direct, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de Partner door Advanza Direct zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4: Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Advanza Direct worden gewijzigd, mits de gewijzigde voorwaarden onverwijld aan Partner worden medegedeeld. Een wijziging van de algemene voorwaarden kan in ieder geval plaatsvinden als zich één of meer van de gronden als bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden zich voordoet, welke gronden niet limitatief zijn bedoeld. Bij een wijziging van de algemene voorwaarden als bedoeldvoorgaande, is de Partner gerechtigd binnen 14 dagen na voornoemde mededeling van de gewijzigde voorwaarden de overeenkomst op te zeggen, tenzij de wijziging niet in het nadeel is van de Partner.

Artikel 3: Algemeen:

3.1: Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen en prijsopgaven als gedaan door Advanza Direct zijn steeds vrijblijvend, herroepelijk en binden Advanza Direct niet.

3.1: De aanvaarding van een aanbieding en/of offerte van Advanza Direct door de Partner bindt Advanza Direct enkel indien Advanza Direct terzake de aanbieding en/of offerte schriftelijk dan wel elektronisch aan de partner bevestigt dat er een overeenkomst tussen Partner en Advanza Direct tot stand is gekomen.

Artikel 4: Over de dienstverlening van Advanza Direct:

4.1: Advanza Direct exploiteert verschillende websites die erop gericht zijn om Leads van Aanvragers te genereren. Elke website is gericht op een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector. Advanza Direct poogt zodoende Aanvragers die op zoek zijn naar een Partner van Advanza Direct met deze Partner in contact te brengen. Feitelijk brengt Advanza Direct dus vraag en aanbod bij elkaar. Advanza Direct ontvangt de Leads via één van de door haar geëxploiteewebsites en verbind deze door naar één of meer van de bij haar aangesloten Partners.

4.2: Indien slechts één Partner de Lead ontvangt geldt deze als Exclusieve Lead.

Artikel 5: De overeenkomst tussen Advanza Direct en de bij haar aangesloten Partners:

5.1: Een dienstverlener, natuurlijke- en/of rechtspersonen, kan zich bij Advanza Direct als Partner aansluiten. Een dergelijk verzoek kan via één van de door Advanza Direct geëxploiteerde websites aan Advanza Direct worden gedaan. Het staat Advanza Direct vrij om, zonder opgave van redenen, een dergelijk verzoek te weigeren.

5.2: Indien Advanza Direct een verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon ontvangt om Partner van Advanza Direct te worden, neemt Advanza Direct dit verzoek in behandeling. De Partner dient dit verzoek in door zich aan te melden bij een van de bij Advanza Direct in beheer zijnde websites resulterend in een bedrijfsprofiel bij Advanza Direct waarbinnen de paramaters leidend tot een match met bij Advanza Direct binnenkomende Leads door klant zingesteld kunnen worden. Na het instellen van de paramaters, bestaand uit de regio en net-nummers van waar de Partner Leads wenst te ontvangen, de sector voor wat de Partner zich heeft aangemeld en de categorie voor wat de Partner zich heeft aangemeld, zal per doorverbonden Lead door Advanza Direct aan Partner het tussen Advanza Direct en Partner overeengekomen tarief aan Partner in rekening worden gebracht. Partners van Advanza Direct zullen Leads van Advanza Dirontvangen voor de sectoren, in de regio’s en voor de categorieën waarvoor de betreffende Partner zich bij Advanza Direct heeft ingeschreven en zelf de paramaters heeft bepaald.

5.3: De overeenkomst tussen Advanza Direct en een Partner is een voor wat betreft de verplichtingen van Advanza Direct een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van Advanza Direct. Advanza Direct spant zich in om relevante Leads aan haar Partner door te sturen. Op Advanza Direct rust geen verplichting ten opzichte van haar Partners om een bepaald resultaat te behalen. Hieronder valt mede doch niet uitsluitend dat Advanza Dirniet verplicht is om een bepaalde minimumhoeveelheid aan Leads aan haar Partners door te sturen, tenzij bij overeenkomst dan wel bij deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. Advanza Direct garandeert ook niet dat de Aanvragers daadwerkelijk klant worden bij haar Partners. Ook behoudt Advanza Direct zich het recht voor om een Lead naar meerdere Partners te sturen zodat een Aanvrager meer keus heeft en verschillende Partners kan vergelijken.

5.4: De hoeveelheid Leads die een Partner van Advanza Direct ontvangt kan per maand verschillen. Een Partner kan per e-mail de gewenste regio’s laten aanpassen en de categorieën van Leads aangeven die ze wenst te ontvangen. Wijzigen van deze parameters is gratis en kan altijd. Daarnaast kan een Partner welke zich niet binnen zijn opzegtermijn begeeft schriftelijk een pauze periode instellen. Dit met een maximum van 30 dagen per jaar. Tijdens dpauzeperiode ontvangt de Partner geen Leads.

5.5: de Partner zal aan Advanza Direct steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Partner staat er voor in dat de verstrekte gegevens juist zijn. De Partner informeert Advanza Direct onmiddellijk indien gegevens zijn gewijzigd of onjuist blijken te zijn.

5.6: Indien een Partner ontevreden is over een Lead kan zij dit binnen vijf werkdagen nadat de factuur is uitgebracht waarop de desbetreffende Lead in rekening is gebracht per mail kenbaar maken via administratie@advanzadirect.nl. Indien de Partner ontevreden is over een Lead en zulks tijdig heeft medegedeeld aan Advanza Direct, wordt deze pro rato in mindering gebracht aan Partner op de maandfactuur volgend op de maand waarin de voornoemde mededelinggedaan, mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De aanvraaggegevens komen overeen met een eerdere aanvraag in de voorgaande 7 dagen;
 • De Lead betreft een schoolproject;
 • Het gesprek voortvloeiend uit de Lead heeft niet langer dan 20 seconden geduurd.
 • De Lead valt niet binnen het door Partner opgegeven vakgebied

5.7: Advanza Direct zal de gegevens van de Aanvragers enkel aan haar Partners bekend maken. De Aanvrager verleent hiervoor ook toestemming. De Partners verplichten zich om deze gegevens alleen te verwerken voor de behandeling van de Lead van de Aanvrager en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de Aanvrager aan de Partner geeft. Dit maakt Partner Verwerker van persoonsgegevens. Het is de Partner verboden om de Lead dte sturen naar derden of door te verkopen aan derden.

5.8: Partner is op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal zich inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens. Het doel van de verwerking is: het verkrijgen van opdrachten uit Leads.

 • De verwerker mag de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan omschreven in deze overeenkomst.
 • Personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker die in aanraking komen met de betreffende gegevens hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd.
 • De verwerker schakelt geen subverwerker(s) in zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van / of overeenkomst met verantwoordelijke.
 • De verwerker legt aan een subverwerker in een subverwerkersovereenkomst dezelfde verplichtingen vast als in deze overeenkomst.
 • Bij het niet nakomen van de verplichtingen van de subverwerker, is de verwerker nog steeds aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen aan verantwoordelijke.
 • De verwerker helpt om te voldoen aan de plichten van verantwoordelijke als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit).
 • De verwerker helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit betekent dat verwerker mogelijke datalekken direct en uiterlijk binnen 4 uur meldt aan verantwoordelijke en meewerkt aan onderzoek/analyse. De verwerker hoeft niet te melden aan de AP, dit doet de verantwoordelijke. De verwerker brengt voor afhandeling mogelijke datalekken ontstaan bij verwerker geen kosten in rekening.
 • De verwerker helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond Data Protection Impact Assessment.
 • De verwerker werkt mee aan audits door Verantwoordelijke of een door Verantwoordelijke ingeschakelde derde partij. Verwerker stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of de verwerker zich houdt aan de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen.
 • Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert de verwerker de gegevens (of retourneert aan verantwoordelijke), tenzij men wettelijk verplicht is deze te bewaren. Dit gebeurt zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken na afloop van de verwerkingsdiensten.
 • De verwerker mag de gegevens niet verwerken buiten organisaties/landen die minimaal evenveel waarborgen bieden als de Europese Unie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6: Resellers

6.1: Voor zover de dienstverlening van een Partner (mede) strekt tot het wederverkopen of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van Leads aan eigen klanten/partners, is de Partner tevens Reseller.

6.2: Reseller handelt in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Advanza Direct overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Advanza Direct is.

6.3: Het is Reseller niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Advanza Direct.

6.4: Reseller is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Advanza Direct te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Advanza Direct voor werving van klanten door Reseller zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advanza Direct. Reseller mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van de diensten en Leads van Advanza Direct.

6.5: Reseller is vrij in de bepaling van prijzen aan haar klanten, mits deze niet meer dan 25% lager zullen zijn dan de adviesverkooprijzen zoals deze zijn bepaald door Advanza Direct en zijn opgenomen in het door Advanza Direct opgestelde overzicht van adviesverkoopprijzen. De hoogte van de adviesverkoopprijzen kan door Advanza Direct altijd eenzijdig tijdens de duur van een tussen Advanza Direct en Reseller gesloten overeenkomst worden gewijzigd.

6.6: Reseller dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Advanza Direct Reseller oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde Leads. Advanza Direct kan verlangen dat Reseller bewijs hiervan overlegt.

6.7: Niet of niet tijdig betalen door klanten van Reseller ontslaat Reseller niet van haar betalingsverplichtingen jegens Advanza Direct.

6.8: Advanza Direct zal uitsluitend via Reseller contact zoeken met klanten van Reseller tenzij zij een dringende reden heeft om de klanten van Reseller direct te benaderen of Reseller toestemming geeft voor direct contact.

6.9: Reseller is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten met de Leads van Advanza Direct dan wel die van haar Aanvragers en vrijwaart Advanza Direct voor alle eventuele hieruit voortvloeiende schade.

6.10: In geval van ontbinding dan wel beëindiging van de overeenkomst tussen Reseller en Advanza Direct wegens wanprestatie door Reseller verkrijgt Advanza Direct het recht om klanten van Reseller te benaderen, in te lichten, en over te zetten op naam van Advanza Direct teneinde de continuïteit van de dienstverlening jegens deze (eind)klanten te waarborgen.

6.11: Advanza Direct heeft het recht een audit uit te (laten) voeren bij Reseller teneinde te controleren of Reseller de regels uit de tussen partijen gesloten vereenkomst naleeft.

6.12: Reseller en Advanza Direct zijn en blijven onafhankelijk van elkaar. Door middel van de tussen deze partijen te sluiten overeenkomst wordt dan ook geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidscontract gesloten.

Artikel 7: het beëindigen van een overeenkomst tussen Advanza Direct en een Partner

7.1: Opzegging overeenkomst tussen een Partner en Advanza Direct dient schriftelijk te geschieden en kan op ieder moment. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij er dient opgezegd te worden tegen de eerste kalenderdag van de betreffende maand waartegen er wordt opgezegd. Van deze opzegtermijn kan in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden afgeweken.

7.2: Advanza Direct behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met haar Partners per direct en zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen. Advanza Direct is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van Advanza Direct. Indien Advanza Direct schade heeft geleden door de opzegging of door de omstandigheid die tot opzegging leidde, kan deze schade op de Partner worden verhaald. Openstaabedragen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar.

Artikel 8: Prijzen en betaling

8.1: Partners ontvangen een factuur met specificatie van de ontvangen Leads. De factuur dient door Partners die geen Reseller zijn middels automatische incasso, waarvoor een SEPA machtiging is afgegeven te worden voldaan. Een Reseller dient, afhankelijk van hoe betaling van de door Reseller verschuldigde bedragen is opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst, de door hem ontvangen facturen per automatische incasso of binnen 14 dagenontvangst hiervan te voldoen aan Advanza Direct.

8.2: Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Advanza Direct mag door een Partner niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.

8.3: Alle bedragen die door Advanza Direct zijn genoemd, zijn exclusief btw. De Partner is verplicht de btw aan Advanza Direct te betalen, tenzij overeenkomstig Europese wetgeving geen BTW aan Partner dient te worden doorberekend. Alle bedragen kunnen door Advanza Direct op ieder moment worden gewijzigd.

8.4: Na het verlopen van de betalingstermijn is de Partner, die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de eerste dag na de betalingstermijn.

8.5: Bij een niet tijdige betaling is de Partner, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van redelijk gemaakte kosten van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder in ieder geval begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.6: De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Partner in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Partner wordt gelegd, de Partner overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1: Advanza Direct aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens haar Partners voor welke schade dan ook. De aansprakelijkheid van Advanza Direct voor welke schade dan ook is hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Dit hangt samen met het feit dat de verplichtingen van Advanza Direct jegens haar Partners inspanningsverplichtingen zijn. Advanza Direct verbindt zich jegens haar Partners derhalve niet tot het behalen van bepaalde resultaten.

9.2: In het geval Advanza Direct ondanks lid 1 van dit artikel toch aansprakelijk is voor enige door een Partner geleden schade, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor Advanza Direct in het kader van de geleden schade verzekerd is. Advanza Direct is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

9.3: De Partner vrijwaart Advanza Direct tegen alle aanspraken van derden en stelt Advanza Direct in die zin volledig schadeloos, voor zover de wet dit toestaat.

Artikel 10: Diversen

10.1: Partijen wijken af van de verjaringstermijnen als bedoeld in artikel 3:52 BW en van andere wettelijke verjaringstermijnen, met dien verstande dat alle verjaringstermijnen die van toepassing zijn in een geschil tussen partijen voor de Partner worden verkort naar één jaar, tenzij er op grond van een andere wettelijke bepaling een kortere verjaringstermijn dan één jaar geldt, in welk geval de kortere verjaringstermijn heeft te gelden.

10.2: Het niet afdwingen dan wel het niet beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden door Advanza Direct brengt geenszins met zich mee dat Advanza Direct afstand doet van haar recht(en).

Artikel 11: Gronden voor wijziging voorwaarden

a. indien de gegevens van Advanza Direct die zijn weergegeven in deze algemene voorwaarden worden gewijzigd;

b. indien de rechtsvorm of het bedrijfsstructuur van Advanza Direct wordt gewijzigd;

c. indien Advanza Direct ook andere diensten en/of producten, dan de diensten en/of producten als weergegeven in deze algemene voorwaarden, gaat aanbieden;

d. indien de totstandkoming van de overeenkomsten die Advanza Direct afsluit of de werkwijze van Advanza Direct in deze algemene voorwaarden wordt gewijzigd;

e. indien Advanza Direct de prijzen van haar diensten en/of producten wijzigt;

f. indien Advanza Direct op grond van de wet- en/of regelgeving, dan wel indien Advanza Direct om aan de wet en/of regelgeving te kunnen voldoen, genoodzaakt is de algemene voorwaarden te wijzigen;

g. indien er voor het afsluiten van verzekeringen van Advanza Direct, voor het uitbreiden van dekkingen van bestaande verzekeringen van Advanza Direct, voor het overstappen naar een andere verzekeraar door Advanza Direct, wijziging van deze algemene voorwaarden noodzakelijk is, dan wel om wijziging van deze algemene voorwaarden wordt verzocht door de betreffende Verzekeraar.

Artikel 12. Eigendomsrechten

12.1: Alle rechten van industriële of intellectuele eigendom op alle krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere producten en diensten, berusten uitsluitend bij Advanza Direct of diens licentiegevers. De Partner verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Partner zich weerhouvan het verveelvoudigen of vervaardigen van kopieën.

12.2: Alle ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur enz. dienen te worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.

12.3: Het is Partner niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriele eigendom uit het geleverde te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1: Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Advanza Direct is Nederlands recht van toepassing.

13.2: De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Advanza Direct en een Partner ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

Artikel 14: Slotbepalingen

14.1: Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

14.2: De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandse tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.